NOTA LEGAL

 

RIU JOIERS S.L. 2014. Tots els drets. El present lloc web és propietat de RIU JOIERS SL Queda prohibida la seva reproducció total o parcial sense l'autorització expressa de RIU JOIERS SL i dels propietaris de les marques. La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui dur a terme amb la informació continguda en aquestes pàgines web i que es realitzi sense autorització expressa per part de RIU JOIERS SL i / o dels propietaris de les marques, és una infracció que castiga la legislació vigent. RIU JOIERS S.L. rebutja tota responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts exposats en aquestes pàgines i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, establir limitacions o restringir el seu accés en qualsevol moment, de manera temporal o permanent. RIU JOIERS S.L. rebutja les responsabilitats que puguin derivar-se de qualsevol informació no continguda o errònia en aquestes pàgines web. I en concret, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades mitjançant enllaços (links), amb les pàgines web de RIU JOIERS SL RIU JOIERS SL no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d'utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

POLÍTICA DE PRIVACITAT - PROTECCIÓ DE DADES

 

En compliment del que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, "LOPD"), RIU JOIERS SL l'informa que les dades de caràcter personal proporcionades mitjançant l'emplenament dels formularis de registre electrònic continguts en aquest web, així com aquelles dades a les que RIU JOIERS SL accedeixi com a conseqüència de la seva navegació; de la consulta, sol·licitud o contractació d'altres serveis o productes, o de qualsevol transacció o operació realitzada durant la prestació per part de RIU JOIERS SL dels serveis oferts en aquest site, seran recollides en un fitxer el responsable del qual és RIU JOIERS SL en la seu social situada en Avinguda Doctor Fleming, 2 25006 Lleida Espanya podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la pròpia LOPD. Per a la seva comoditat, també podrà exercir els drets abans esmentats dirigint-se a l'adreça de correu electrònic: info@riujoiers.com Preguem que comuniqui de forma immediata a RIU JOIERS SL qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal per tal que la informació continguda en els fitxers de RIU JOIERS SL estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. Així mateix, amb l'acceptació d'aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces. El fet que no introdueixi les dades de caràcter personal que apareixen en els formularis continguts en aquest lloc podrà tenir com a conseqüència que RIU JOIERS SL no pugui atendre la seva sol·licitud. La recollida de dades de caràcter personal es porta a terme amb la finalitat de realitzar el desenvolupament, compliment i control dels serveis oferts al portal; confeccionar estadístiques, i remetre publicitat d'altres productes i serveis, avisos, ofertes i, en general, informació de caràcter comercial d'interès. Els seus pagaments es realitzen a través de la passarel·la de PayPal que utilitza el protocol d'encriptació estàndard conegut com Secure Socket Layer (SSL) per mantenir la seva informació de pagament segura. Totes els pagaments es transmeten en un format codificat. RIU JOIERS S.L. no guarda dades i informació relativa als seus targetes bancàries, únicament guardem la seva informació d'enviament i de facturació en crear un compte amb nosaltres, però aquesta informació no serà utilitzada per ningú més que RIU JOIERS SL i els tercers que presten serveis relacionats amb RIU JOIERS SL RIU JOIERS S.L. es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les dades de caràcter personal  fer ús dels mateixos exclusivament per a les finalitats indicades RIU JOIERS SL li informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural. Tot això, de conformitat amb el que preveu l'article 9 de la LOPD i en el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.

OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L'USUARI DEL LLOC WEB

L'Usuari es compromet a: a) Fer un ús adequat i lícit del lloc web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (I) la legislació aplicable en cada moment; (II) les Condicions Generals d'Ús del Lloc Web; (III) la moral i bons costums generalment acceptats i (IV) l'ordre públic. b) Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que calguin per accedir al lloc web. c) Facilitar informació veraç en emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts en el Lloc Web ja mantenir-les actualitzades en tot moment de forma que respongui, en cada moment, a la situació real de l'Usuari. L'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a RIU JOIERS SL o a tercers per la informació que faciliti. No obstant el que estableix l'apartat anterior l'Usuari haurà així mateix abstenir de: a) Fer un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web i / o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquestes Condicions Generals d'Ús, lesius els drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic. b) Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés. c) Provocar danys en els sistemes físics o lògics del lloc web, dels seus proveïdors o de tercers. d) Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de RIU JOIERS SL, dels seus proveïdors o de tercers. e) Intentar accedir, utilitzar i / o manipular les dades de RIU JOIERS SL, tercers proveïdors i altres usuaris. f) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès. g) Suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de RIU JOIERS SL o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que puguin inserir-se en els continguts. h) Obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general , dels que s'utilitzin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del lloc web i / o dels continguts. i) En particular,  títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que: (I) De totes maneres sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació vigent. (II) Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats a l'ordre públic. (III) Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició. (IV) Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o l'ordre públic. (V) Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor. (VI) Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic. (VII) Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a RIU JOIERS SL a tercers sense que hagi estat autoritzat l'ús que es pretengui realitzar. (VIII) Sigui contrari a l'honor, a la intimitat personal i familiar a la pròpia imatge de les persones. (IX) Constitueixi qualsevol tipus de publicitat. (X) Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del Lloc Web. Si per accedir a alguns dels serveis i / o continguts del lloc web, se li proporcionés una contrasenya, s'obliga a usar-la de manera diligent, mantenint en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat i es compromet a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l'accés als esmentats serveis i / o continguts per part de persones alienes. Igualment, s'obliga a notificar a RIU JOIERS SL qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, pèrdua o l'accés no autoritzat, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, RIU JOIERS SL quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l'ús indegut de la seva contrasenya, serà responsabilitat de qualsevol utilització il·lícita dels continguts i / o serveis del lloc web per qualsevol tercer il·legítim. Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d'Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d'aquest incompliment puguin derivar per a RIU JOIERS SL

RESPONSABILITATS

 

RIU JOIERS S.L. no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en les pàgines que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. RIU JOIERS S.L. no es fa responsable de les decisions que puguin adoptar com a conseqüència de l'accés als continguts o informacions ofertes. RIU JOIERS S.L. podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l'Usuari si detecta que un ús del seu lloc web o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix són contraris a aquestes Condicions Generals d'Ús. RIU JOIERS SL no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivats de l'ús del lloc web. Únicament serà responsable d'eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui. En especial no serà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de: (I) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de RIU JOIERS SL (II) intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres. (III) abús indegut o inadequat del lloc web. (IV) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del mateix. Els administradors de RIU JOIERS S.L. es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el Lloc Web. RIU JOIERS S.L. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels usuaris de Web. Així mateix, RIU JOIERS S.L. queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D'altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d'aquests serveis, podrà ser l'Usuari reclamat per RIU JOIERS SL dels danys o perjudicis causats. Vostè defensarà, indemnitzarà i mantindrà a RIU JOIERS SL indemne davant de qualsevol dany i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús del Lloc Web. Així mateix, vostè s'obliga a indemnitzar RIU JOIERS SL davant de qualsevol dany i perjudicis, que es derivin de l'ús per la seva part de "robots", "spiders", "crawlers" o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del lloc web.

Informació general 

En compliment de la Llei 34/2002 de Servei de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), informem del següent: RIU JOIERS SL amb domicili en Avinguda Doctor Fleming, 2 25006 Lleida (Espanya) inscrita en el Registre Mercantil de Lleida, al Tom 1255, foli 140,, full núm L-24963 amb NIF B25720210 és la titular i propietària del web www.riujoiers. com


Menu